Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Decodak B.V. (per 01-01-2022) 

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Lid 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, elke aanvraag en alle overeenkomsten betreffende de koop- en verkoop, levering, plaatsing, be- en/of verwerking van de producten die Decodak B.V. (hierna telkens “Decodak” te noemen) verkoopt, levert, plaatst, be- en/ of verwerkt, een en ander in de ruimste zin van het woord. 

Lid 2 Op de tussen Decodak en de koper gesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing dan de onderhavige, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door Decodak is bevestigd. De voorwaarden van Decodak kunnen afwijken van eventuele (branche)keurmerken e.d. waar Decodak zaken meedoet. In alle gevallen prevaleren de voorwaarden van Decodak en kan geen beroep op andere voorwaarden dan die van Decodak worden gedaan. 

Lid 3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit een overeenkomst met een koper voortgekomen deelopdracht c.q. vervolgopdracht. 

Lid 4 Decodak heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door het plaatsen van nieuwe, aangepaste voorwaarden op haar website. Wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking, of op een ander tijdstip als dit in de bekendmaking wordt vermeld. 

Lid 5 Steeds is de meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing, zoals onder meer te vinden op de website van Decodak: www.decodak.nl

Artikel 2 Aanbiedingen 

Lid 1 Aanbiedingen gedaan door Decodak kennen een maximale geldigheidsduur van 2 maanden na dagtekening van de aanbieding en worden gebaseerd op de uitvoering onder normale omstandigheden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

Lid 2 Aanbiedingen worden voorzien van beschrijvingen (en eventueel tekeningen) van de uit te voeren werkzaamheden en deze gelden als algemene richtlijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Kleine afwijkingen zijn daarom mogelijk en worden, voor zover mogelijk, zo spoedig mogelijk aan de koper gemeld. 

Lid 3 Kleine afwijkingen in de werkzaamheden en/of tekeningen leiden niet tot enige bevoegdheid van koper tot ontbinding en/of wijziging van de overeenkomst en laat onverlet de verplichting voor koper om de overeengekomen prijs aan Decodak te voldoen. 

Artikel 3 Overeenkomst 

Lid 1 De overeenkomst komt op de volgende wijze tot stand: 

  1. door ondertekening door beide partijen van de door of namens Decodak aan de koper aangeboden overeenkomst binnen de termijn zoals omschreven in lid 1 van artikel 2 van deze algemene voorwaarden, dan wel bestelling. Voor Decodak is alleen de directie bevoegd overeenkomsten te ondertekenen, of, 
  1. door schriftelijke of elektronische bevestiging (bijvoorbeeld per e-mail) door de koper naar aanleiding van een aanbieding dan wel offerte uitgebracht en ondertekend door de directie van Decodak binnen de termijn zoals omschreven in lid 1 van artikel 2 van deze algemene voorwaarden. Voordat een overeenkomst elektronisch wordt gesloten, zal de tekst van deze algemene voorwaarden elektronisch aan de koper beschikbaar worden gesteld bij het toesturen van de aanbieding, dan wel offerte. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
  1. Koper is zelf verantwoordelijk voor de mogelijkheden (elektronische) berichten van Decodak te ontvangen. Decodak is niet aansprakelijk voor berichten die in spamfilters terecht komen (of anderszins niet bij koper aankomen) en niet gelezen worden door de koper. In het bijzonder dient koper een e-mailadres op te geven waarvan hij zelf controleert of berichten van Decodak binnenkomen. 

Lid 2 De eventuele, achteraf aan de koper toe te sturen orderbevestiging geldt slechts als een bevestiging van de al tot stand gekomen overeenkomst en bevat hooguit kleine wijzigingen in bijvoorbeeld kleur, breedte, hoogte en opties van de bestelde goederen. Deze wijzigingen worden van tevoren besproken en eventueel gespecificeerd in de opdrachtbevestiging. Het feit dat Decodak (in sommige gevallen) alsnog om een controle en/of akkoord vraagt van deze bevestiging doet dit niet teniet, maar is slechts een extra controle/bevestiging van de eventuele gewijzigde overeenkomst. 

Lid 3 Mondelinge, elektronische of schriftelijke afspraken door anderen (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van Decodak) binden Decodak niet, tenzij en voor zover zij achteraf door de directie van Decodak schriftelijk of elektronisch zijn bevestigd. 

Lid 4 De bepalingen en opmerkingen in de door Decodak, ook na de totstandkoming van de overeenkomst, met de koper verstrekte informatie (offertes, uitleg over de inmeting, e-mails, pdf’s zoals ‘info plaatsing dakkapel’, ‘info vergunning’, ‘inmeting’, ‘lekkages’ en de opdrachtbevestiging) maken ook onderdeel uit van de overeenkomst. Mondelinge afspraken die hiervan afwijken zijn slechts bindend als deze schriftelijk of digitaal worden bevestigd door de directie van Decodak. 

Lid 5 De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Decodak aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Decodak worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Decodak zijn verstrekt, heeft Decodak het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen. 

Artikel 4 Prijs

Lid 1 De overeengekomen prijs is in euro’s en inclusief de toepasselijke btw, tenzij anders is overeengekomen. 

Lid 2 De overeengekomen prijs kan door Decodak niet achteraf worden verhoogd, tenzij door toedoen van de koper, dan wel door overmacht zoals omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden. Indien de levering/plaatsing om wat voor reden dan ook wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden, en in die periode kostprijsfactoren, waaronder doch niet beperkt materiaalkosten en kosten voor het inhuren van de benodigde mankrachten een verhoging hebben ondergaan dan zal de betreffende verhoging 1 op 1 worden doorbelast aan koper. 

Lid 2b De genoemde prijzen in aanbiedingen, offertes op maat, bestellingen en eventueel de opdrachtbevestiging zijn altijd exclusief de kosten voor gemeentelijke ontheffing(en) en leges (voor bijvoorbeeld een door Decodak verzorgde vergunning), kraanontheffingen en aanverwante kosten zoals vereiste bebording, verkeersplannen enz., tenzij uitdrukkelijk vermeld wordt dat deze kosten al zijn opgenomen in het bedrag. Dit omdat deze kosten vaak pas bekend zijn na bestelling en inmeting. De betreffende kosten komen voor rekening van de koper. 

Lid 3 Genoemde prijzen in en aanbiedingen kunnen worden aangepast in de later te maken offerte op maat of opdrachtbevestiging (na definitieve inmeting), mede i.v.m. onbekende constructieve of afwijkende zaken of sterk afwijkende maatvoeringen waardoor ook prijzen van genoemde opties kunnen veranderen. Decodak spant zich in om bij het aangaan van de overeenkomst al zoveel mogelijk aan te geven wat deze wijzigingen zouden kunnen inhouden en wat deze gaan kosten. 

Lid 4 Bij wijzigingen in het btw-tarief zal Decodak conform de (fiscale) wetgeving en politieke besluitvorming dit tarief doorberekenen in de periode waar dit tarief voor geldt. Bij onduidelijkheid over deze wijzigingen – bijvoorbeeld door berichtgeving die afwijkt van het uiteindelijke besluit over de feitelijke toepassing van veranderde tarieven en hoe deze te berekenen en toe te passen op de orderbedragen – heeft Decodak het recht om het correcte orderbedrag achteraf o.g.v. de feitelijke uitwerking van de nieuwe fiscale wetgeving en politieke besluitvorming op dit punt te her berekenen. Koper kan zich niet beroepen op een genoemd orderbedrag incl. BTW dat niet volledig conform de feitelijke uitwerking van de nieuwe fiscale wetgeving tot stand is gekomen en moet het nieuwe orderbedrag accepteren mits Decodak kan aantonen dat deze herberekening correct is gedaan. 

Artikel 5 Montage

Lid 1 Koper zorgt dat de montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden kunnen worden uitgevoerd en dat de montageplaats goed bereikbaar is, ook voor een eventuele kraan of het plaatsen van steigerwerk, en is voorzien van elektra. Decodak zal, voor zover zij daarvan vooraf kennis heeft, koper op de hoogte stellen van details hieromtrent. Kosten veroorzaakt als gevolg van vertragingen in de montage en veroorzaakt door belemmeringen of obstakels bij het uitvoeren van de werkzaamheden door Decodak komen voor rekening en risico van de koper. Deze dervingskosten van 1 dag werk worden begroot op € 1.500,- (zegge: vijftien honderd euro) inclusief btw. Decodak wijst in dit verband ook op de inhoud van het pdf-bestand ‘Info plaatsing dakkapel’, welk document onderdeel uitmaakt van de opdrachtbevestiging door koper. 

Lid 2 Indien tijdens de montage blijkt dat er constructieve elementen zijn – die tijdens de inmeting niet gezien konden worden door bijvoorbeeld aftimmeringen – en die op de dag van montage niet verwijderd kunnen worden (bijvoorbeeld: stalen constructies, spantbenen, draagmuren, (water)leidingen, elektra, asbest) dan komen eventuele kosten en schade die hieruit voortvloeien voor rekening en risico van de koper. Kan Decodak op de dag van de montage deze elementen wel verwijderen en vervangen door een constructief deugdelijke constructie en/of oplossing dan worden de hiervoor gemaakte kosten doorberekend aan de koper. De gemaakte kosten zullen achteraf gespecificeerd door Decodak aan koper overgelegd worden. 

Lid 3 Onder montage wordt verstaan: demontage oude dakkapel en of kozijnen, montage nieuwe dakkapel en of kozijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Lid 4 Decodak zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Koper heeft de plicht te zorgen voor voldoende werkruimte voor het montageteam en zal vooraf overgaan tot het afdekken van vloeren, trappen, meubilair e.d. teneinde vervuiling en beschadiging te voorkomen. Mocht bij de montage schade ontstaan welke het gevolg is van bewuste roekeloosheid van Decodak, dan zal Decodak deze schade vergoeden tegen de dagwaarde tenzij koper zelf geen maatregelen heeft getroffen om deze schade in te perken dan wel te voorkomen. Schade welke het gevolg is van al bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen of rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken, welke voor de montage al aanwezig waren, komen niet voor rekening van Decodak. Hetzelfde geldt voor schade ten gevolge van overmacht of veroorzaakt door derden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Decodak mag in het geval van (vermeende) schade de koper geen beroep doen op verrekening en/of opschorting. Decodak wijst in dit verband ook op de inhoud van het pdf-bestand ‘Info plaatsing dakkapel’. 

Lid 5 Als niet wordt voldaan aan enige afgesproken betalingsverplichting van de zijde van de koper kan Decodak haar werkzaamheden opschorten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Vertragingskosten van geplande werkzaamheden kan door Decodak worden verhaald op koper. 

Lid 6 Aftimmeringen, afwerking met stucwerk, gipsplaat, MDF- of kunststofprofiel en/of andere materialen of andere aanvullende werkzaamheden vindt uitsluitend plaats indien dit schriftelijk of digitaal is overeengekomen. Als Decodak niet zelf aftimmert, moet koper dit binnen een maand na de montage zelf vakkundig (laten) doen met dampdichte folie anders bestaat het risico op (condens) vochtschade/lekkages. Doet koper dit niet binnen een maand na montage dan komt eventuele hieruit voortvloeiende schade voor rekening en risico van koper en is Decodak op generlei wijze aansprakelijk voor deze schade. 

Lid 7 Koper verklaart met het aangaan van de overeenkomst dat het dak asbestvrij is. Als dit niet het geval blijkt te zijn, komen de hierdoor voortvloeiende direct en indirecte kosten voor rekening en risico van koper. Hierbij kan onder meer doch niet beperkt gedacht worden aan vertragingskosten van geplande werkzaamheden en verwijderingskosten van het asbest door een derde partij. Decodak zal meewerken aan het vinden van een goede oplossing en zal proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, doch koper blijft gehouden aan de overeenkomst en verantwoordelijk voor de verwijdering van het asbest. 

Lid 8 Wijzigingen die koper na montage zelf aanbrengt of laat aanbrengen aan, op of in de nabijheid van de dakkapel zoals doch niet beperkt het aanbrengen van pijpen door het dak van de dakkapel, plaatsing van dakramen naast de dakkapel, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de dakkapel, het uitvoeren van werkzaamheden aan het omliggende dak of de nokvorsten of welke werkzaamheid dan ook waarvan aannemelijk gemaakt kan worden dat dit een (negatieve) invloed heeft gehad op de dakkapel komen voor rekening en risico van koper. Decodak is niet gehouden schade (in de breedste zin van het woord) die hieruit voortvloeit te vergoeden of herstelwerkzaamheden te verrichten. Tevens zal eventuele garantie verleend door Decodak in dat geval komen te vervallen. 

Artikel 6 Vergunningen 

Als voor het plaatsen van de bij Decodak gekochte zaken vergunningen nodig zijn, moeten deze vergunningen door de koper tijdig worden aangevraagd. Het verkrijgen van de benodigde vergunningen is geheel voor rekening en risico van koper tenzij dan wel in de overeenkomst tussen Decodak en koper expliciet anders is bepaald. Decodak is niet aansprakelijk voor het wel of niet geven van een (verkeerd) advies m.b.t. noodzakelijke vergunningen. Het risico van het niet (tijdig) verkrijgen van de (juiste) vergunningen is voor de koper. 

Artikel 7 Levertijd

Lid 1 Plaatsing/montage geschiedt zoveel mogelijk met inachtneming van de in de overeenkomst vermelde termijn. 

Lid 2 De in de overeenkomst genoemde termijn vangt aan op het laatste van de hierna te noemen tijdstippen: A. totstandkoming van de overeenkomst ex artikel 3; B. afgifte van een vergunning voor montage ex artikel 6; C. inmeting en daarna verstrekte opdrachtbevestiging. 

Lid 3 De levertijd is gebaseerd op de voor Decodak geldende termijnen van haar leveranciers en rekening houdend met haar normale werkomstandigheden (denk hierbij ook aan weersomstandigheden, zoals doch niet beperkt windkracht 6 of hoger, die het onmogelijk maken voor Decodak om de dakkapel(len) te plaatsen). Behoudens grove schuld aan de zijde van Decodak, geeft overschrijding van de levertijd als gevolg van overmacht geen recht op de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en de levertijd wordt dan verlengd. Decodak zal zich inspannen koper z.s.m. op de hoogte te brengen van eventuele vertraging in de levering. 

Lid 4 Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, anders dan nadat Decodak daartoe in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven om alsnog te leveren. 

Artikel 8 Oplevering 

Lid 1 De montage van de te leveren dakkapel(en) en/of kozijnen wordt geacht te zijn opgeleverd op het moment dat Decodak schriftelijk, dan wel mondeling, aan de koper verklaart dat de montage is afgerond en de koper daartegen binnen 8 dagen na deze verklaring geen bezwaar heeft gemaakt. 

Lid 2 Ten behoeve van de oplevering zoals genoemd in lid 1 kan een verklaring worden ondertekend door partijen, waarin de goedkeuring wordt opgenomen en eventuele gebreken worden genoteerd. Artikel 9 Non-conformiteit Lid 1 Non-conformiteit terzake van gebrekkige levering of montage dienen of direct bij de in artikel 8 omschreven oplevering of binnen 14 dagen nadat deze door de koper zijn geconstateerd, schriftelijk of digitaal aan Decodak te worden meegedeeld. Decodak zal zich inspannen om klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen. Lid 2 Wanneer vast staat dat sprake is van een non-conformiteit, zal Decodak kosteloos voor herstel zorg dragen binnen een redelijke termijn, tenzij het gebrek te wijten is aan een oorzaak welke volgens de in het verkeer geldende opvattingen (of o.g.v. deze voorwaarden) voor rekening en risico van koper komt. 

Lid 3 Onder ‘non-conformiteit’ valt in ieder geval uitdrukkelijk (doch niet uitsluitend) niet: a. gelijke ral (kleur) nummers van verschillende materialen of merken materialen die (kleine) kleurnuances geven, b. een dakkapel die niet volledig waterpas staat (dit komt door verschillende hellingshoeken links en rechts) waardoor ramen in de draai-stand open- of dichtvallen, c. (lichte) tocht op de aansluitingen van de dakkapel (vakkundige aftimmering met dampdichte folie lost dit op), d. rolluikgeleiders die een klein beetje licht doorlaten via de geleiders (vaak alleen te zien als je er schuin naar kijkt). 

Artikel 10 Garantie 

Lid 1 De deugdelijkheid van de geleverde en gemonteerde zaken wordt bij normaal gebruik en correct onderhoud gewaarborgd voor een periode gelijk aan die aan koper meegedeeld is in de aanbieding en of overeenkomst. De genoemde garantieperiode geldt altijd voor de standaard dakkapel en EPDM dak dat daarin verwerkt wordt en niet voor zogenaamde bijproducten, (andere dan standaard geleverde) kozijnen of gekozen opties tenzij de garantietermijn van deze zaken hetzelfde zijn als die genoemd voor de standaard dakkapel. 

Lid 2 Indien de garantieperiode voor rolluiken, screens, horren, roosters, glas, airco’s en andere dan de standaard door Decodak geleverde kozijnen en andere optionele (bij)producten niet specifiek zijn opgenomen worden deze op aanvraag verstrekt. De garantietermijn die de desbetreffende leverancier van Decodak voor deze optionele zaken hanteert is tevens de maximale periode die Decodak doorgeeft aan de koper. Met het ingaan van deze algemene voorwaarden gelden deze garantietermijnen voor een aantal van deze bijproducten: 5 jaar voor horren en roosters. 2 jaar voor elektrische onderdelen. 10 jaar lineair aflopende garantie op het glas (op lekkage). Op door Decodak geleverde en op maat gemaakte binnen-zonweringen wordt geen garantie gegeven (omdat het juiste gebruik hiervan absoluut cruciaal is). Op de door Decodak standaard geleverde kozijnen wordt 10 jaar garantie geven mits deze juist onderhouden worden (schoonmaken en smeren van beslag) en normaal gebruik. 

Lid 3 Buiten de garantie vallen: a. kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan deugdelijkheid (en ook kleurnuances van gelijke ral nummers, zie ook art. 9 lid 3); b. beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of vanwege Decodak zijn of worden verricht; c. beschadigingen of onvolkomenheden die het gevolg zijn van onjuist, onoordeelkundig of ruw gebruik van het geleverde door koper; d. kleine beschadigingen aan de door Decodak geleverde en/of gemonteerde producten welke geen afbreuk doen aan de duurzaamheid, e. slijtage, f. productaanpassingen door koper en of door hem ingeschakelde derden en g. schade als gevolg van van buiten komende oorzaken waartegen de geleverde en/of gemonteerde producten in alle redelijkheid niet bestand zijn, zoals windsnelheden van beaufort 11 of hoger, windhozen en blikseminslag. 

Lid 4 De garantie omvat uitsluitend vervanging of herstel, ter keuze van Decodak, van wat door de koper als ondeugdelijk in de zin van de aan het geleverde product te stellen kwaliteitseisen wordt aangetoond. 

Lid 5 De garantie vervalt indien de koper zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Decodak reparaties of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht, dan wel doet of laat verrichten. 

Lid 6 Als de koper niet aan hetgeen in artikel 9, 10 en artikel 12 van deze algemene voorwaarden is gesteld, voldoet, is Decodak niet gehouden aan haar contractuele garantieverplichtingen te voldoen. 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde goederen, voor zover deze nog niet geplaatst zijn op de woning, blijven het volledige eigendom van Decodak totdat de koper al wat hij uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Decodak verschuldigd is, heeft voldaan. 

Artikel 12 Betaling 

Lid 1 Als niet anders is overeengekomen in de overeenkomst zal betaling van de overeengekomen prijs (100% van de koopprijs) geschieden binnen 8 dagen na plaatsing. Betaling per pin op locatie is niet mogelijk. 

Lid 2 Bij overschrijding van de betalingstermijn(en) – of bij het achterhouden van bedragen op de factuur – is koper van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim. 

Artikel 13 Annulering 

Lid 1 Als de koper de overeenkomst wil ontbinden moet hij dit schriftelijk per aangetekend schrijven aan Decodak mededelen. 

Lid 2 Decodak heeft dan recht op vergoeding van de gemaakte kosten, waaronder mede begrepen de verkoop- & overheadkosten, en de gederfde winst, welke worden begroot op 25% van het orderbedrag opgenomen in de overeenkomst in het geval dat nog geen enkele bestelling door Decodak is gedaan en 50% van het orderbedrag in het geval dat wel de in de overeenkomst vermelde producten (gedeeltelijk) zijn besteld. Decodak zal bewijzen overleggen van door haar gedane bestellingen. 

Artikel 14 Overmacht 

Lid 1 Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle omstandigheden waarop Decodak geen invloed heeft en die de levering en/of montage van de producten belemmeren of onmogelijk maken, daaronder onder meer verstaan de omstandigheid dat door Decodak ingeschakelde derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan Decodak afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden die de werkzaamheden onmogelijk maken, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie, overheidsmaatregelen die nakoming door Decodak (gedeeltelijk) onmogelijk maken, en/of pandemieën. 

Lid 2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Decodak een verbintenis uit hoofde van de overeenkomst met koper had moeten nakomen. Voorts vervallen de garantietermijnen genoemd in artikel 10 lid 2 indien sprake is van een overmachtssitaitie zoals omschreven in lid 1 van dit artikel. 

Lid 3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Decodak niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, is Decodak bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van koper of Decodak bestaat. 

Artikel 15 Nakoming 

Lid 1 Als de koper één van de verplichtingen als opgenomen in de overeenkomst of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, ook niet wanneer koper door Decodak schriftelijk in gebreke is gesteld en de koper een in die ingebrekestelling gegeven redelijke termijn heeft laten verlopen zonder zijn verplichtingen na te komen, heeft Decodak de bevoegdheid de overeenkomst per direct en zonder verdere formaliteit of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij zij dan aanspraak kan maken op een vergoeding als omschreven in artikel 14 lid 2. 

Lid 2 Als de schade aan de zijde van Decodak als gevolg van de niet-nakoming door de koper groter is dan de vergoeding als genoemd in lid 1, dan behoudt Decodak zich het recht voor om een volledige schadevergoeding te eisen. 

Lid 3 In geval van ontbinding van de overeenkomst als gevolg van handelingen van de koper, kan laatstgenoemde geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of garantie tegenover Decodak. 

Lid 4 Indien Decodak één van de verplichtingen als opgenomen in de overeenkomst of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, ook niet wanneer zij door koper schriftelijk in gebreke is gesteld en zij een in die ingebrekestelling gegeven redelijke termijn heeft laten verlopen zonder haar verplichtingen na te komen, heeft de koper de bevoegdheid de overeenkomst per direct en zonder verdere formaliteit of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij zij dan aanspraak kan maken op restitutie van enig door hem betaald bedrag, waarvoor Decodak nog geen werkzaamheden heeft uitgevoerd. 

Artikel 16 Aanbiedingen, website en reclamemateriaal 

Lid 1 Aan aanbiedingen of prijzen vermeld op de website(s) van Decodak en of vermeld in reclamemateriaal en reclame-uitingen, al dan niet digitaal, kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij deze herhaald worden in een schriftelijke of elektronische overeenkomst met koper en die bevestigd is door de directie van Decodak. De geldigheidstermijn van acties, aanbiedingen enz. wordt door Decodak altijd aangegeven en indien dit niet het geval is staat het Decodak vrij deze in te trekken wanneer zij wenst. 

Lid 2 Decodak heeft een zeer uitgebreide website die honderden pagina’s en onderdelen bevat. Decodak spant zich er voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren, aan te vullen en daar waar nodig te wijzigen of delen te verwijderen die (mogelijkerwijs) niet langer van toepassing zijn op de producten en diensten van Decodak. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van bepaalde pagina’s onvolledig, onjuist of niet langer actueel is (of een combinatie hiervan). Aan de informatie op de website van Decodak kunnen geen rechten worden ontleend. Decodak is voor hieruit voortvloeiende schade (in de breedste zin van het woord) niet aansprakelijk. 

Artikel 17 Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 18 Bevoegde rechter 

Terzake van geschillen, die uit de tussen koper en Decodak gesloten overeenkomsten mochten voortvloeien en die volgens de regels van de absolute competentie onder de bevoegdheid van de Rechtbank vallen, zullen uitsluitend voor de Rechtbank te Noord-Holland, locatie Haarlem worden gebracht. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.